● هشتمین هزاره پیش از میلاد
▪ دامداری در خاور نزدیک
▪ گچ
● هفتمین هزاره پیش از میلاد
▪ ۷۰۰۰ سال پیش از میلاد: کشیدن دندان در هند
▪ ۶۲۰۰ سال پیش از میلاد: نقشه
▪ لباس دوخته شده از الیاف کتان
● ششمین هزاره پیش از میلاد
▪ آبجو در سومر
▪ آبیاری
▪ شخم زدن زمین در میان دورود (عراق)
▪ شهرنشینی در میان دورود (عراق)
● پنجمین هزاره پیش از میلاد
▪ نان در مصر
▪ ترکیب چرخ و محور در میان دورود
▪ کفش اسکیت روی یخ در اسکاندیناوی
● چهارمین هزاره پیش از میلاد
▪ ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد: کانال در میان دورود
▪ ۴۰۰۰ سال پیش از میلاد: خیابان سنگفرش در عراق
▪ ۳۸۰۰ سال پیش از میلاد: جاده‌سازی با الوار چوبی در انگلستان
▪ ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد: تخته سه لا در مصر
▪ ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد: نوشتن در سومر
▪ ۳۵۰۰ سال پیش از میلاد: گاری دستی در سومر
▪ ۳۱۰۰ سال پیش از میلاد: زهکشی در هند
▪ ۳۰۰۰ سال پیش از میلاد: قایق‌رانی
▪ برنز در شوش (ایران)
▪ ابریشم در چین
▪ سیمان در مصر
▪ قایق رودخانه در مصر
▪ رشته فرنگی در چین
▪ شانه در ایران (این شانه‌ها خیلی اصلاح شده بودند و گرنه خود شانه احتمالاً از مدّت‌ها پیش بوده است.)
● سومین هزاره پیش از میلاد
▪ ۲۸۰۰ سال پیش از میلاد: دکمه در هند
▪ ۲۸۰۰ سال پیش از میلاد: صابون در میان دورود
▪ ۲۶۱۱ تا ۲۶۳۰ سال پیش از میلاد: هرم پلکانی در مصر
▪ ۲۶۰۰ سال پیش از میلاد: کاغذ پاپیروس در مصر
▪ ۲۶۰۰ سال پیش از میلاد: کرم دارویی (ضماد) در مصر
▪ ۲۶۰۰ سال پیش از میلاد: ارابه در میان دورود
▪ ۲۶۰۰ سال پیش از میلاد: سیستم فاضلاب ساختگی در هند
▪ ۲۶۰۰ سال پیش: دستشویی در هند
▪ ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد: دستشویی سیفونی در هند
▪ ۲۵۰۰ سال پیش از میلاد: تاق در هند
▪ ۲۴۰۰ سال پیش از میلاد: کارگاه کشتی‌سازی در هند
▪ ۲۰۰۰ سال پیش از میلاد: پول
▪ خنجر در خاور نزدیک
▪ شمشیر داسی شکل در سومر
▪ الفبا در فنیقیه
▪ شمع در مصر
▪ سورتمه در اسکاندویناوی